top of page

Zásady spracovávania osobných údajov

V zmysle ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

1. Základné informácie o správcovi osobných údajov

 

Sunland Group s. r. o., IČO: 52 657 116, DIČ: 2121095966, IČ DPH: SK2121095966, sídlom Cintorínska 145, 082 16 Záhradné, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 39037/P

 

2. Spracúvanie osobných údajov

 

Prevádzkovateľ spracúva údaje, ktoré mu poskytujú spotrebitelia, respektíve obchodní partneri.

 

a) Prevádzkovateľ spracúva údaje poskytnuté najmä prostredníctvom kontaktného formulára – v tomto prípade spracúva najmä nasledujúce osobné údaje – meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, osobným údajom však môžu byť aj informácie o nehnuteľnosti, na ktorých má byť vykonané dielo.

 

Uvedené údaje sú spracúvané na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy, respektíve vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na Vašu žiadosť.

 

Poskytnutie týchto osobných údajov je potrebným za účelom zahájenia predzmluvného štádia prípadnej zmluvy, ktoré spočíva predovšetkým v komunikácii so záujemcom, pripravením ponuky na základe údajov poskytnutých Záujemcom ako aj výberu vhodného produktu a jeho špecifikácií.

 

Prevádzkovateľ takto poskytnuté údaje odstráni automatizovanie do mesiaca od komunikácie. Uvedené neplatí, ak so Záujemcom bude uzatvorený zmluvný vzťah.

 

b) V prípade, ak s Vami Prevádzkovateľ uzavrie zmluvu o dielo, bude spracúvať osobné údaje, ktoré sú nevyhnutnými na zabezpečenie riadneho uzatvorenia zmluvy, respektíve služieb s nich spojenými, ako sú napríklad záručné či reklamačné úkony. Spracúvanými údajmi sú v tomto prípade meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje o nehnuteľnosti, kde má byť dielo vykonávané.

 

Uvedené údaje sú spracúvané na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – splnenie zákonnej povinnosti.

 

Poskytnutie týchto údajov je potrebným za účelom riadneho plnenia zmluvných povinností zo zmluvy vyplývajúcich. Využitím kontaktných údajov Prevádzkovateľom sa rovnako zabezpečuje kontakt so zmluvnou stranou. Uvedené údaje sú spracúvané pre splnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov – daňové, účtovné účely, ale aj reklamačné a záručné úkony.

 

Prevádzkovateľ takto poskytnuté údaje spracúva po celú dobu trvania zmluvného vzťahu, pričom ich odstráni do desiatich rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu, a to v prípade ľubovoľného spôsobu zániku zmluvného vzťahu.

3. Odovzdávanie osobných údajov tretím subjektom

Spracúvané osobné údaje zostávajú v dispozícii Prevádzkovateľa. Napriek tejto skutočnosti spoločnosť poskytuje osobné údaje tretím osobám z dôvodu zabezpečenia riadneho uzavretia zmluvného vzťahu, respektíve poskytovania služieb s jednotlivými zmluvami spojenými. Sú to nasledujúce subjekty:

 

a) Prevádzkovateľ internetového portálu: Wix.com Ltd.

b) Poskytovateľ služieb e-mailu: Alphabet Inc.

c) Príslušná distribučná spoločnosť v prípade, ak Prevádzkovateľ podáva na tento subjekt podanie v mene zmluvnej strany.

d) Štátne orgány v prípade vymáhania práv vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu, ako aj z mimozmluvných záväzkov, na tento účel môžu byť osobné údaje odovzdané tretiemu subjektu. Zároveň môže byť Prevádzkovateľovi uložená povinnosť odovzdať osobné údaje, a to orgánom štátnej moci alebo právnym poriadkom, pričom Prevádzkovateľ tak musí urobiť.

e) Zamestnanci tejto obchodnej spoločnosti, najmä obchodné vedenie spoločnosti

 

Osobné údaje sú spracúvané výlučne na území Európskej únie.

 

4. Poskytovanie súhlasu

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov je súčasťou zmluvy, ak dôjde k jej uzatvoreniu.

 

V prípade, ak ide o Záujemcu o uzatvorenie zmluvy, teda potencionálneho zmluvného partnera, súhlas nutný nie je, nakoľko ide o vykonanie predzmluvných opatrení na žiadosť Záujemcu, potencionálnu zmluvnú stranu.

 

5. Zabezpečenie osobných údajov

 

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému spracovaniu či profilovaniu.

 

Osobné údaje sú zabezpečené primeranými opatreniami ako technického, tak organizačného rázu.

 

V rámci webového portálu Prevádzkovateľa nedochádza k ukladaniu hesiel či vytváraniu samostatných účtov pre Záujemcov či zmluvným partnerom.

 

Spoločnosť používa také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú pravidelné aktualizované. Údaje sú uchovávané na serveroch v zabezpečených dátových centrách s obmedzeným, starostlivo kontrolovaným a auditovaným prístupom.

 

6. Používanie súborov cookies

 

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

 

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

 

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.

 

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

 

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých.

 

7. Práva spojené s ochranou Vašich osobných údajov

 

Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte najmä nasledujúce práva:

a) právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov,

b) právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje,

c) právo požadovať obmedzenie ich spracovania,

d) právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovávaniu vašich osobných údajov,

e) právo na prístup k vašim osobným údajom,

f) právo požadovať prenesenie vašich osobných údajov,

g) právo byť informovaný o porušení zabezpečenia vašich osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami spracovávame (tzv. právo byť „zabudnutý“).

 

V prípade uplatňovania horeuvedených práv, najmä námietok podľa písmena d), je možné vzniesť námietku prostredníctvom e-mailovej adresy Prevádzkovateľa: info@sunland.tech

 

Ak sa domnievate, že s Vašimi údajmi nezaobchádzame správne, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v našej jurisdikcii:

 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

Tieto Podmienky ochrany osobných údajov sú platné a účinné od 01.09.2022, pričom sú k dispozícii elektronicky na webovom portáli Prevádzkovateľa: https://www.sunland.tech/sunland-group-gdpr

bottom of page